รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา ธรณีวิทยา

550510380 นาย จุฑาวุฒิ คำภิระ ดรีม 085-7208981 ไม่มีโรคประจำตัว นาง ศรีเพ็ญ คำภิระ 089-9522348 17 ม.7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน 51120
550510382 นางสาว ณัฐธิดา จินตการราศี ฟิล์ม 088-8031635 ไม่มีโรคประจำตัว นาง ณัฐธยาน์ จินตการราศรี 082-0393077 47/42 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
550510383 นาย ณัฐภัทร ธนะทิพานนท์ อัฐ 087-3607148 ภูมิแพ้ นาง รศนา ธนะทิพานนท์ 089-8559324 333/72 ม.4 อ.สันทราย
ต.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่ 50210
550510384 นาย ถิคพงษ์ ต๊ะตา ปอน 082-3897092 ไม่มีโรคประจำตัว นาย ถวิล ต๊ะตา 081-7462827
39/2 ม.7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
550510386 นาย รชตะ ปลั่งศรีรัตน์ ตูน 088-2665529 ไวรัสตับอักเสบ B นาง อุไรริษา ปลั่งศรีรัตน์ 081-9737406 346/1 ม.1 ต.วัดพริก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65230
550510388 นาย วิทธพล ลิมป์ธารสกุล ฟลุ๊ค 082-1813001 ไม่มีโรคประจำตัว นาง โศภิต ลิมป์ธารสกุล 086-0843397 299/179 ซ.15 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
550510389 นางสาว ศิรินภา สุวรรณ แต้ว 084-7355395 ไม่มีโรคประจำตัว นาง กัลยา สุวรรณ 080-4977188 37 ม.4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
550510391 นาย กฤตนู ริยาพันธ์ ท็อป 084-3720421 ไม่มีโรคประจำตัว นาง นิรมล ริยาพันธ์ 089-6361569 113/8 ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
550510395 นาย ขจรเกียรติ วิชัยสอน อู๋ 082-6195606 ไม่มีโรคประจำตัว นาง จันทรา วิชัยสอน 083-7621781 5/5 ซ.กุลวงศ์อุทิศ ถ. ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50300
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร โรคประจำตัว ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง เบอร์โทรผู้ปกครอง ที่อยู่ผู้ปกครอง
550510396 นางสาว จิราวรรณ จินดาแก้ว นิว 081-0815579 ไม่มีโรคประจำตัว นาย ณรงค์ จินดาแก้ว 087-4630525 27 ม.21 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
จ.ตรัง 92220
550510399 นาย ชลกรณ์ เนืองนิตย์ เพชร 082-7782368 ภูมิแพ้ แพ้กุ้ง แพ้ปู นาย สมคิด เนืองนิตย์ 089-9978355 2 ถ.ศศิบุตร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
550510403 นางสาว ฐิติพร ชีวะเกตุ อิ๋ม 087-3553325 ภูมิแพ้ นาง ศรีณัฐ ชีวะเกตุ 089-6359082 441 ม.19 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
550510404 นาย ณัฏฐพันธ์ บางปา เนิส 081-7063110 ภูมิแพ้ นาย สายันต์ บางปา 090-7581674 99 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
550510407 นาย ณัฐพงศ์ วงศ์ใหญ่ นัท 088-2266424 ไม่มีโรคประจำตัว นาง สายสวาท วงศ์ใหญ่ 084-8118792 387 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ
จ.พะเยา 56110
550510408 นาย ณัฐพล ตันไชย ทอส 087-6578508 ไม่มีโรคประจำตัว นาย เหรียญทอง ตันไชย 083-5796684 132 ม.1 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน 55000
550510409 นางสาว ตุลยา หล้าปาวงศ์ ตุล 088-2614218 ไม่มีโรคประจำตัว นาย ภานุพัฒน์ หล้าปาวงศ์ 083-4712504 89 ม.4 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000
550510411 นางสาว ธนาภรณ์ บุญภู มิ้นท์ 085-6153675 ไม่มีโรคประจำตัว นาง อำพรรณ บุญภู 085-0341088 76 ม.8 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลำปาง ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม 52000
550510412 นางสาว นงคราญ เมืองมาคำ ชล 085-7071972 ไม่มีโรคประจำตัว นาง คำนึง เมืองมาคำ 089-0927563 128 ม.8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
550510414 นางสาว นริศรา กาใจ นุ่น 089-4333563 ไม่มีโรคประจำตัว นาง มณี กาใจ 086-1957343 100/429 ม.8 ซ.1/6 ต.สันทราย
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร โรคประจำตัว ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง เบอร์โทรผู้ปกครอง ที่อยู่ผู้ปกครอง
550510416 นาย เบญจรงค์ สินธุยะ แตงโม 089-6378027 แพ้กุ้ง ไฮเปอร์ นาง ทองสาย สินธุยะ 080-6803088 102 ม.7 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
จ.ลำพูน 51130
550510417 นาย ปฐมพร ศิริวัฒน์ อาย 084-7394298 ไม่มีโรคประจำตัว นาง อรทัย ศิริวัฒน์ 081-3665531 10/1 ต.หนองควาย อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
550510419 นางสาว ปิยาภรณ์ หินแสง สไปร์ท 087-6597508 โรคกระเพาะ นาย ถวิล หินแสง 089-8559870 135 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
550510425 นาย เพิ่มพูน เชาวนพูนผล มอส 080-6775134 ไม่มีโรคประจำตัว นาย ไพศาล เชาวนพูนผล 081-7462015 98/1 ถ.สนามกีฬา ซ.4
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
550510427 นาย ภาณุพงศ์ อำไพพันธ์ ณุ 085-5221632 ไม่มีโรคประจำตัว นาง อนงค์จิตต์ อำไพพันธ์ 081-5688882 577 ม.10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ 50120
550510428 นาย ภาสกร จินดาวงษ์ บอล 087-5446866 ไม่มีโรคประจำตัว ด.ต.ธนเดช จินดาวงษ์ 082-1855812 72/47 ม.4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน 58130
550510429 นาย มนสิช สินสันธิเทศ เอิร์ท 083-9431919 ไม่มีโรคประจำตัว พ.ต. บุญยิ่ง สินสันธิเทศ 081-9524854 33/1 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
550510431 นาย รพีพันธ์ อ่อนสีบุตร ก๊อก 083-5806944 ไม่มีโรคประจำตัว นางพวงเพ็ญ อ่อนสีบุตร 089-7556457 391 ม.9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51150
550510432 นางสาว รุ้งฟ้า วรรณเลิศ น้ำหวาน 083-76000638 ไม่มีโรคประจำตัว นาย สมบูรณ์ วรรณเลิศ 088-2284529 142/1 ม.1 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลำปาง ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม 52000
550510433 นางสาว วณิชชา ดำมินเศษ ฝน 089-5628636 ไม่มีโรคประจำตัว นาย วรชิต ดำมินเศษ 083-8791441 9/8 ม.2 ต.บึงพระ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น เบอร์โทร โรคประจำตัว ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง เบอร์โทรผู้ปกครอง ที่อยู่ผู้ปกครอง
550510434 นาย วรกันต์ อ่อนคำ กัน 086-9271863 ไม่มีโรคประจำตัว ด.ต.จเร อ่อนคำ 091-1489960 88/101 ม.2 ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
550510437 นาย วรวุฒิ ตั้งกุลบริบูรณ์ ปู๊น 089-4338246 ไม่มีโรคประจำตัว นาง จินตนา แก้วเวชวงศ์ 081-2813388 498/44 หมู่บ้านสีวลีมีโชค
ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
550510438 นาย วรเศรษฐ์ ธนศักดิ์สุขทวี แฮม 087-5697515 ไมเกรน นาง ศรินภัสร์ ธนศักดิ์สุขทวี 086-9123113 214/8 ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
550510440 นางสาว วิราภรณ์ วรรณสอน กลอย 083-0932766 ไม่มีโรคประจำตัว นาง พรพรรณ วรรณสอน 089-7608438 59 ม.6 ต.ต้า อ.ขุนตาล เชียงราย 57340
550510442 นาย วิสาข์ สมกูล เท่ห์ 084-6194097 ภูมิแพ้ นาย สมเกียรติ สมกูล 081-5330262 21 ถ.ตัดใหม่สายซี อ.เมือง ต.ธาณี จ.สุโขทัย 64000
550510444 นางสาว ศิรินุช ระย้า แอน 084-3634934 ไม่มีโรคประจำตัว นาง ศิริลักษณ์ ระย้า 081-0205537 209/1 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
550510446 นางสาว สมฤทัย เพชรทิม ปุ้ย 088-1512206 ไม่มีโรคประจำตัว นาง สายหยุด เพชรทิม 081-2802792 3 ม.6 ต.บางม่วง อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
550510448 นาย สุรชัย ชัยรัตน์ บิ๊ก 084-1700360 ไม่มีโรคประจำตัว นาง จันทร์ลอน ชัยรัตน์ 081-0227936 175/1 ม.8 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง
จ.ลำปาง 52100
550510449 นางสาว อาทิตยา ทะสุยะ ไอซ์ 087-3002221 ไม่มีโรคประจำตัว นาง ศรีไพ ทะสุยะ 080-6706445 52/1 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ 50120

หมายเหตุ: รวมทั้งหมดมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาธรณีวิทยา 38 คน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s